Friss hírek

Megosztás

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Tételcímek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára (2020)

IRODALOM

MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. Kötelező szerzők  

 1. Petőfi Sándor költészetfelfogásának alakulása A természet vadvirágától Az apostolig (1844-1848)
 2. Az elégikus hangütés változatai az 1850-es évek Arany-lírájában
 3. Jellegzetes témák, motívumok, poétikai megoldások Ady világháborús költészetében
 4. Filozófiai kérdések, műfaji, nyelvi sokszínűség Babits Mihály Levelek Irisz koszorújából című kötetében
 5. Az elbeszélői látásmód és hangnem Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényében
 6. Az egyéni és a közösségi számvetés szemléleti és poétikai sajátosságai József Attila kései költeményeiben (1935-37) 

MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. Választható szerzők 

 1. A szerelmi érzés sokszínűsége és a műfajváltozatok Balassi Bálint megkomponált versgyűjteményében
 2. Csokonai Vitéz Mihály dalköltészetének stílusszintézise a rokokótól a népiességig
 3. Ciklusszerkezet, tematika, narrációs és kompozíciós megoldások Mikszáth Kálmán A jó palócok című novelláskötetében
 4. A lélektani ábrázolás Krúdy Gyula A hírlapíró és a halál és az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél című ikernovelláiban
 5. Tudattörténet és társadalomrajz Németh László Iszony című regényében
 6. Szabó Lőrinc Tücsökzene című versciklusának szerkezeti, tematikus vonásai az életrajzi emlékezés és a meditáció tükrében 

MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL III. Kortárs szerzők  

 1. Egyéni és történeti emlékezet Borbély Szilárd Nincstelenek című regényében 

MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL  

 1. A Biblia néhány jellegzetes műfajának bemutatása
 2. A történetmondás és az értelmezés szintjei Mihail Bulgakov A Mester és Margarita című regényében
 3. A francia premodernek − Baudelaire, Verlaine, Rimbaud − költészetének poétikai sajátosságai

(szabadon választott művek alapján)  

SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA  

 1. Szerkesztésmód és létértelmezés – a drámai költemény műfajának meghatározó szerepe Madách Imre Az ember tragédiája című művében
 2. Az ibseni dramaturgia jellemzői, az analitikus szerkesztésmód érvényesülése Ibsen Nóra (Babaszoba) című drámájában 

AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI  

 1. Irodalmi ellenutópia és filmes adaptációja – Ray Bradbury: Fahrenheit 451 és François Truffaut: 451 Fahrenheit (1966) 

INTERKULTURÁLIS JELENSÉGEK ÉS A HATÁRON TÚLI IRODALOM  

 1. Táj és ember harmóniája, hűség és megmaradás Kós Károly Varju nemzetség című krónikás regényében

 

MAGYAR NYELV 

KOMMUNIKÁCIÓ  

 1. A kommunikáció célját és funkcióját kifejező nyelvi eszközök
 2. A vizuális és nyelvi jel, a vizuális és nyelvi kommunikáció
 3. A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség 

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 

 1. A Halotti beszéd és könyörgés felépítése, alaktani, jelentéstani sajátosságai
 2. A nyelvújítási mozgalom történetéből: az ortológus-neológus vita
 3. A szavak jelentésváltozásának típusai különböző nyelvtörténeti korok szövegeiben 

EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT  

 1. Csoportnyelvek, szaknyelvek, rétegnyelvek, hobbinyelvek
 2. A magyar nyelv területi tagolódása: a palóc és a csángó nyelvjárás jellemzői 

A NYELVI SZINTEK 

 1. A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai
 2. A mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai
 3. A szóelemek (morfémák) szerepe a szóalak felépítésében 

A SZÖVEG  

 1. Mindennapi és ismeretterjesztő szövegek nyelvi jellemzői
 2. Az elbeszélő, a leíró és az érvelő közlésmód
 3. Nyelvtani tényezők a szöveg jelentésének megteremtésében (pl. szófajok, utalások, egyeztetés) 

A RETORIKA ALAPJAI  

 1. A hatásos meggyőzés eszközei a reklámokban
 2. A tétel, a bizonyítás, a cáfolat az érvelésben 

STÍLUS ÉS JELENTÉS  

 1. A szövegstílus hangzásbeli sajátosságai (például: zeneiség, ritmika, különféle hanghatások)
 2. A tudományos és a szakmai stílus
 3. Az alakzatok stiláris szerepe: az ismétlés változatai
 4. A mondatszerkezet stiláris változatai: a verbális stílus, a nominális stílus

További információk az emelt szintű érettségikről itt.

 

Boldog
Boldog
0 %
Szomorú
Szomorú
0 %
Izgatott
Izgatott
0 %
Álmos
Álmos
100 %
Mérges
Mérges
0 %
Meglepett
Meglepett
0 %