Friss hírek

ÁSZF

Megosztás

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) vonatkozik minden a www.routerlearning.hu honlapon tett ajánlatra, megrendelésre, szolgáltatásra.

A www.routerlearning.hu hu oldal üzemeltetője Orbánné Kalmár Judit Krisztina egyéni vállalkozó (továbbiakban vállalkozó) székhelye Sopron, Király J. u. 18. Adószáma: 55646176-1-28

A felhasználók a honlapon lévő az online űrlapok (árajánlatkérés, regisztráció, megrendelés, kvízek kitöltése, versenynevezések stb.) beküldésével, azaz a küldés gombra kattintva elfogadják az alábbiakban kikötött feltételeket, amelyek a távollévők között létrejövő szerződésekre vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével készültek.

Kérem figyelmesen olvassák el a feltételeket, minden beküldött online űrlap esetén előfeltevés, hogy az alábbiakat elolvasták, megértették és a szabályok minden pontjával egyetértenek.

Ügyfélkapcsolatok fajtái:

 • ingyenes, pl. árajánlatkérés, kapcsolattartás, ingyenes tartalmak
 • fizetési kötelezettséggel járó, pl. megrendelés, fizetős szolgáltatások, versenynevezések, korrepetálások

A felhasználókkal szolgáltatási jogviszony jön létre, ha szolgáltatást rendel meg online vagy írásba foglalt megrendelővel, majd a vállalkozó által küldött proforma/díjbekérő ellenértéke megfizetésre kerül a fizetési határidőn belül. A megrendelt szolgáltatást a felhasználó a megrendelőben szereplő feltételekkel és határidőre kapja meg. Online hozzáféréssel járó szolgáltatás esetében a hozzáférési kódot a felhasználó által megadott e-mail címre megküldjük.

A fizetési kötelezettséggel járó megrendelések esetén a felhasználók felelőssége garantálni, hogy a felhasználó a 18. életévét betöltötte, cselekvőképes személy vagy gazdálkodó szervezet jogilag felhatalmazott képviselője, és kizárólagosan csak valós adatai és elérhetőségei megadásával jár el.

A honlap egyes szolgáltatásaihoz, versenykiírásokhoz szabályzat illetve versenyszabályzat is készülhet, amely a jelen szabályozással együtt érvényes.

A vállalkozó kötelezettségei

A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásait az általa nyújtható legmagasabb színvonalon nyújtja a felhasználóinak.

A szolgáltatásokat etikus és jogszabályi környezetnek megfelelő módon alakítja ki.

A honlapján közzéteszi a szolgáltatásait, ezek rövid tartalmi ismertetőit és a megrendelés módjait, jellemzőit, korlátait.

A vállalkozó jogosult akciókat, egyéni árképzést kialakítani, amelyekről honlapján tájékoztatást nyújt. A vállalkozó joga, hogy bizonyos kedvezményeket csak általa meghatározott felhasználói kör számára nyújtson és erről nem köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

Az aktuális árak mindig elérhetőek a honlapon, ezeket a vállalkozó saját maga határozza meg és ennek jogát teljes körűen fenntartja. Az árak szabott árak, nem képezik/képezhetik alku tárgyát.

A honlap szövegezésében szereplő tartalmi, helyesírási hibákat a vállalkozó igyekszik a lehető legrövidebb időn belül javítani.

A vállalkozó nem vállal felelősséget

 • a felhasználók magatartásáért más felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.
 • olyan elsősorban számítástechnikai vírus/kártevő okozta károkért, amelyek a felhasználók számítástechnikai eszközeiben vagy egyéb tulajdonában a honlap használata, a küldött hírlevelek megnyitása során keletkezett.
 • az internetszolgáltatók hibájából történő elérhetetlenségért, lassú működésért.
 • olyan felhasználói magatartásért (különösen kárért), amely a honlap vagy szolgáltatásai szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered.

Felhasználó jogai, kötelezettségei

A felhasználó köteles a megrendelt szolgáltatás díját határidőre megfizetni és a megfizetés után a szolgáltatást igénybe venni.

A felhasználók felelősek az általuk megadott adatok valódiságáért és helyes megadásáért.

A honlapon való kapcsolattartáshoz a felhasználó megfelelő ismeretekkel rendelkezik például az elektronikus levelezés, az online tartalmak kezelése terén. Rendelkezik olyan informatikai hardvereszközzel, amely alkalmas a szolgáltatás igénybevételére.

A megrendelt szolgáltatás ellenértékét a visszaigazoló e-mailben foglaltak szerint teljesíti.

A megfizetett proforma/díjbekérő alapján a vállalkozó a kiállított számlát e-mailben küldi meg.

Szerzői jogok

A felhasználó köteles a birtokába jutott hozzáférési kódokat megőrizni és ezeket 3. fél számára nem adhatja tovább.

A felhasználó a honlapon elért anyagokat a vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül nem használhatja fel. Írásbeli engedély hiányában minden vitatott helyzet esetében úgy kell tekinteni a tartalmak felhasználását, hogy azok jogszerűtlenül, szerzői hozzájárulás nélkül történtek.

A honlapon elért tartalmak csak magán célra használhatóak, ezek a vállalkozó saját szellemi és szerzői tulajdonai.

Szolgáltatás lemondásának esetei

A vállalkozó és a felhasználó közötti szolgáltatási jogviszony megszűnik:

 • bármely fél jogutód nélküli megszűnésével, vagy magánember halálával
 • nem fizetés esetén
 • közös megegyezéssel
 • felmondással, kizárólag 14 napos elállási jog alapján, amely az online megrendelés beérkezésének e-mailjében szereplő időponttal indul és feltételezi, hogy a felhasználó nem kezdte el pl. az online tartalmak használatát.

A szolgáltatást lemondani 14 napon belül kizárólag írásban (pl. e-mail) lehet, ilyenkor a megfizetett szolgáltatás ára 100%-ban visszajár. A megkezdett szolgáltatás igénybevétel, online tartalmak és versenyek feladatainak megkezdett igénybevétele esetén a szolgáltatás ára nem jár vissza.

Honlap tulajdonosának jogai

A honlap tulajdonosa, szerzője, üzemeltetője: a vállalkozó.

A honlap elérhetősége: www.routerlearning.hu

Kapcsolattartás a honlapon keresztül a kapcsolat menüpontban lehetséges. A vállalkozó munkanapokon 9-16 óra között maximum 24 órán belül reagál a beérkező üzenetekre.

A honlapon a vállalkozó fenntartja a jogot a minden időbeli, térbeli és tartalmi megkötöttség nélküli

 • honlap szövegezés módosításához
 • technikai szünethez
 • a honlap elérhetőségének korlátozásához, felfüggesztéséhez, esetleg megszüntetéséhez.

A honlap nem megfelelő használatából, technikai problémákból, üzemzavarból, esetleges félreérthetőségekből adódó esetleges károkért a vállalkozó nem felel. Bárminemű kárigény esetén kizárólag a vállalkozó telephelyén jogi képviselő jelenlétével lefolytatott békés egyeztetés keretében van lehetőség igényt előterjeszteni. A vitás ügy résztvevői megegyezés hiányában csak a békés egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírása után jogosultak bírósághoz fordulni. Jogvita esetén a soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a felek.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseben a hatályos magyar jogszabályok szerint kell eljárni.